Delegasyon Nedir, Ne Demek, Delegasyon Nasıl Yapılır? | Türk Bilgin

Delegasyon Nedir, Ne Demek, Delegasyon Nasıl Yapılır?

Bu sayfanın içeriğinde delegasyon nedir, delegasyon ne demek, delegasyon nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Delegasyon Nedir


Delegasyon, bir işin yapılma sorumluluğunun bir başka kişiye devredilmesi eylemidir. Orta düzey yöneticiliğin kap­samında, işin devredildiği kişi tarafından sorumlulukla yerine getirilmesini sağlama becerisini göstermek yer alır.

Açıklama

Yönetici olmanın gerektirdiği başlıca iki özellik şunlardır:

♦ Kendi başımıza yapabileceğimizden daha fazla çalışma ge­rektiren (daha fazla iş yapılmasını gerektiren) amaç ve he­deflere ulaşmanın sorumluluğunu taşımak

♦ İşlerimizi tamamlamak için bir ya da daha fazla kişiyi (astlarımızı) çalıştırmak.

Delegasyon sanatı, işlerimizin bir kısmını yerine getir­menin sorumluluğunu astımıza devretmek iken delegasyon becerisi bu işlerin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inan­mak için iyi bir nedene dayanarak bu devretme işini yapmak­tır.

Bu nedenle delegasyon becerisine sahip olmak etkili bir orta düzey yönetimin başlangıç noktasını oluşturur.

Delegasyon Ne Zaman Yapılmalı?


Aksine davranmak için geçerli nedenler olmadığı süre­ce delegasyon, yapılması gereken tüm operasyonel, teknik ya da günlük işler için söz konusudur. Belirli bir işi yapıyor ol­maktan hoşlanmak, o işi devretmemek için gösterilebilecek en kötü nedendir.

İş devretmemek için geçerli nedenler şunlardır:

♦ Astınız bu işi yapmak konusunda yetersizdir, o işi yapmak için gerekli eğitim ya da deneyime sahip değildir. (Bu du­rumda işi devretmek uygun olmaz, öncelikle elemanın eği­tim görmesi gerekir. )

♦ Astınız bu işi yapmaya yeterli olmakla birlikte herhangi bir nedenle (kendisine güvenemediğinden ya da kendisini iyi hissetmediğinden) isteksiz davranmaktadır. (Bu durumda da işi devretmek uygun değildir, işi devretmeden önce so­runun çözülmesi gerekir.)

♦ İşin yapılması astınızın ulaşmaması gereken bir takım çok gizli ya da güvenlik açısından önemli bilgilerin kullanıl­masını gerektirmektedir. (Bu tür işleri kendimiz yapmalı­yız. )

Delegasyon Nasıl Yapılmalı?


  1. Adım. Ne yapılması gerektiğini, istenen sonucu ve stan­dartları açıklayın.
  2. Adım. Astınızdan kendi ifadesi ile hangi işin verildiğini si­ze açıklamasını isteyin.
  3. Adım. Hangi kaynakların (araç-gereç, ulaşım, başkalarının yardımı, para gibi) gerekli olduğunu kendisiyle konuşun ve bu kaynaklara nasıl ve ne zaman ulaşacağını bildiğinden emin olun.
  4. Adım. Ön görülemeyen ya da beklenmeyen bir durum or­taya çıktığında ne yapması gerektiğini kendisine anlatın ve ne yapacağını iyice anlamasını sağlayın.
  5. Adım. Ne yapacağını ve gerektiğinde nasıl yardım alacağı­nı iyice anladığından emin olduktan sonra işi yürütmesi için onu yalnız bırakın. (Emin olmadığınızda baştan başlayın. )

Kendinizi Değerlendirmek İçin Kontrol Listesi

♦ Neyi delege etmek istediğinizi tam olarak biliyor musu­nuz?

♦ Astınızın bu işi yapmak için yeterli eğitim ve deneyimi var mı?

♦ Astınız bu işi yapmayı istiyor mu?

♦ Astınız işin amacını sizi tatmin edecek şekilde size açıkla­yabildi mi? (İstediğiniz eylem, sonuç ve standartları anla­dığından emin misiniz?)

♦ İşi yürütmek için gereken kaynakları nerede ve nasıl bula-

Orta Düzey Yönetici İçin Yönetim Teknikleri

♦ İstediği kaynaklara ulaşabilmek için gereken yetkiye sahip mi?

♦ Ön görülmeyen bir durum ortaya çıktığında size nasıl ula­şacağını (ya da başka ne yapacağını) biliyor mu?

♦ İşi yürütmesi için onu yalnız bırakıyor musunuz? (O çalı­şırken siz de yararlı başka bir işle ilgileniyor musunuz? )

Nasıl delege etmeli

Uygun iş devri

♦ Astınız bu işi yapabilecek yetenek, eğitim ve dene­yime sahiptir.

♦ Astınız bu işi yapmaya is­tekli ve kendine güven­mektedir.

Uygun olmayan iş devri

♦ Astınız bu işi yapabilecek yetenek, eğitim ve dene­yime sahip değildir.

♦ Astınız bu işi yapmayı is­tememekte ya da kendine güvenememektedir.

Aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın:

  1. İstenen sonucu açıklayın.
  2. Anlayıp anlamadığını kontrol edin.
  3. Kaynaklar üzerinde konuşun.
  4. Beklenmeyen durumlar üzerinde konuşun.
  5. Kendisini yalnız bırakın.

Yorum

Yorum

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel